ARTIKEL 1, ALGEMEEN EN DEFINITIES:

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Liv Physique te accepteren. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.liv-physique.nl.

Lid

De persoon die gebruik maakt van het lesaanbod van Liv Physique. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent van 16 jaar of ouder. Liv Physique kan je vragen middels legitimatie aan te tonen dat jij degene bent die een overeenkomst met Liv Physique is aangegaan.

Overeenkomst

De overeenkomst die ontstaat tussen Liv Physique en het lid, door inschrijving via de website www.liv-physique.nl of middels het invullen van een aanmeldformulier. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van je overeenkomst.

Locatie

De locatie waar de indoor groepslessen plaatsvinden; sporthal Ut Sporthuus, Wormshoefsweg 6, 6741 ZG Lunteren.

Website

De website van Liv Physique; www.liv-physique.nl

ARTIKEL 2: LID WORDEN

 1. Je kunt lid worden bij Liv Physique op de volgende manieren:
  a. Middels het invullen van het online inschrijfformulier op de website of;
  b. Door het invullen van het inschrijfformulier op locatie
 2. Het abonnement vangt aan op de datum zoals op de inschrijving staat aangegeven.
 3. Indien een lid jonger is dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger van betreffende minderjarige verplicht.
 4. Indien het lid zich via de website inschrijft heeft het lid recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving kosteloos zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap. Het opzeggen kan gebeuren zoals beschreven in art. 6. Indien de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Als het lid binnen deze periode van 14 dagen gebruik heeft gemaakt van het lidmaatschap, dan zal Liv Physique naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Liv Physique biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan waarvan alle details zijn terug te vinden op de website.
 2. Een abonnement bij Liv Physique kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur een maand. Na de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is deze per maand opzegbaar. In de zomer is Liv Physique vier weken gesloten conform de openingstijden van locatie. Voor deze periode is geen restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
 3. Lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.
 4. Bij het aangaan van een lidmaatschap, kan Liv Physique inschrijfgeld in rekening brengen. Dit kan variëren wanneer sprake is van een promotie. Als het lidmaatschap wordt beëindigd en deelnemer wil opnieuw lid worden, dan is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Betaling geschiedt vooruit per maand via SEPA automatische incasso, tegen de vastgestelde tarieven voor het betreffende lidmaatschap. De SEPA automatische incassomachtiging gaat gelden vanaf de datum van inschrijving volgens het inschrijfformulier. Het maandbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 6. Indien Liv Physique het verschuldigde abonnementsgeld, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of enig andere reden, niet kan incasseren, ontvangt het lid een eerste herinnering. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 15 kalenderdagen na de eerste incassopoging is voldaan, volgt een tweede incassopoging. Vanaf de tweede incassopoging is het lid € 10 bankkosten per abonnement verschuldigd. Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke blijft, geeft Liv Physique de vordering van het abonnementsgeld uit handen. Het lid ontvangt een laatste aanmaning die voldoet aan de vereisten van artikel 6:96 lid 6 BW, waarna de buitengerechtelijke incassokosten en rente van 8% per jaar voor zijn of haar rekening zullen komen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal €40,- en worden berekend conform de BIK-staffel.
 7. In geval van een onterechte stornering van het verschuldigde abonnementsgeld wordt er direct € 10 bankkosten extra in rekening gebracht.
 8. Zolang het lid in verzuim is met betaling, is Liv Physique gerechtigd het abonnement en de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Een keer per jaar, per 1 januari, heeft Liv Physique het recht de tarieven te verhogen met maximaal 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

ARTIKEL 4: LOCATIE & TIJDEN

 1. Liv Physique indoor groepslessen worden gegeven in sporthal Ut Sporthuus, Wormshoefsweg 6, 6741 ZG Lunteren, volgens de tijden zoals aangegeven op de website.
 2. Liv Physique behoudt zich het recht voor om lesprogramma’s e.d. te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Liv Physique gerechtigd om sportlessen geen doorgang te laten vinden. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.
 3. In de zomer hanteert Liv Physique een zomersluiting van vier weken conform de openingstijden van locatie.

ARTIKEL 5: BLESSURE

 1. Indien het lid om medische redenen gedurende lange termijn geen gebruik kan maken van het lidmaatschap, kan het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden per einde van de op dat moment geldende abonnementsperiode (maand). Bij terugkeer in de lessen is niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Het lid dient bewijs te overleggen dat hij gezien de medische situatie niet in staat is gebruik te maken van de overeenkomst, middels een doktersverklaring.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap is op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de laatste dag van het op dat moment geldende termijn.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via het contactformulier op de website, via e-mail (info@liv-physique.nl) of schriftelijk naar Liv Physique, Molenparkweg Oost 1, 6741 ZS Lunteren.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Liv Physique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid, tenzij sprake is van opzet of ernstige onzorgvuldigheid vanuit Liv Physique. Het lid is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen tijdens het trainen.
 2. Gebruik maken van de faciliteiten en het volgen van groepslessen met bijbehorende begeleiding is geheel voor eigen risico van het lid.
 3. Liv Physique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 4. Het lid zal Liv Physique vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.

ARTIKEL 8: PRIVACY BELEID

 1. Liv Physique hecht grote waarde aan de privacy van haar leden en verklaart gegevens van haar leden te verwerken binnen de kaders en richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. In haar privacyverklaring verklaart Liv Physique welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De privacyverklaring van Liv Physique is te vinden op de website.

ARTIKEL 9: RECHTSTOEPASSING

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Liv Physique aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Liv Physique en het lid. Van de algemene voorwaarden kan het lid voor het sluiten van de overeenkomsten kennisnemen via de website. Op uitdrukkelijk verzoek zullen ze aan het lid worden overhandigd.
 3. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden van Liv Physique te accepteren.

ARTIKEL 10: CONTACT

 1. Contact opnemen met Liv Physique kan via www.liv-physique.nl/contact of via info@liv-physique.nl.
 2. Bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangt het lid een log-in voor de Trainin-app. Communicatie met de leden over eventuele wijzigingen van groepslessen vindt plaats via dit kanaal.
 3. Postadres: Molenparkweg Oost 1, 6741 ZS Lunteren